30/6/11

Francesc Carreras Candi en un segell personalitzat

Edició: juny 2011
Tiratge  inicial: 50 exemplars
Iniciativa: privada